Russian Film Symposia 1999 - 2007
PHOTO ARCHIVE

 
               
2 0 0 0 
 
 
 

 2  0  0  0                                                                                                                                   Nation, Fetish, Identity

               
  May Day Parade Reconstruction
May Day Parade Reconstruction
May Day Parade Reconstruction
May Day Parade Reconstruction
May Day Parade Reconstruction
May Day Parade Reconstruction
May Day Parade Reconstruction
May Day Parade Reconstruction
May Day Parade Reconstruction
May Day Parade Reconstruction
May Day Parade Reconstruction
May Day Parade Reconstruction
 
               
  At the Oakland Beehive
At the Oakland Beehive
The Pittsburgh Blue Blouse Theatre Troupe
The Pittsburgh Blue Blouse Theatre Troupe
At the Warhol Museum:
At the Warhol Museum:
The Pittsburgh Blue Blouse Theatre Troupe
The Pittsburgh Blue Blouse Theatre Troupe
Plakhov
Plakhov
Plakhov Toidze Razlogov Larsen Lipman Turovskaia Makovetskii Ramsey
Plakhov, Toidze, Razlogov, Larsen, Lipman, Turovskaia, Makovetskii, Ramsey
 
               
  At Fallingwater:
At Fallingwater
Makovetskii Abdrashitov
Makovetskii Abdrashitov
Makovetskii
Makovetskii
May Day Parade Reconstruction
May Day Parade Reconstruction
 May Day Parade Reconstruction
May Day Parade Reconstruction
 May Day Parade Reconstruction
May Day Parade Reconstruction
 
               
  The Pittsburgh Blue Blouse Theatre Troupe
The Pittsburgh Blue Blouse Theatre Troupe
At Fallingwater: Abdrashitov
At Fallingwater: Abdrashitov
Rubanova
Rubanova
 The Pittsburgh Blue Blouse Theatre Troupe
The Pittsburgh Blue Blouse Theatre Troupe